statuut personen met chronische aandoening

De federale regering werkt aan een statuut voor chronische zieken. Dit kan ook interessant zijn voor aniridie patiënten, vermits er sprake is van zeldzame ziekten.

Citaat uit De Witte Stok nummer 4 jaargang 2013:

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden bepaalt voor het statuut van personen met een chronische aandoening.
Met de tekst wordt voorgesteld dat het statuut:

  • automatisch wordt toegekend door het ziekenfonds waarbij de rechthebbende is aangesloten of ingeschreven, op basis van een financieel criterium of op basis van een voordeel van de forfaitaire toelage voor de hoge gezondheidsuitgaven;
  • wordt toegekend op basis van een attest, opgemaakt door een specialist, waarin verklaard wordt dat de rechthebbende aan een zeldzame ziekte lijdt.

Momenteel krijgen personen die het statuut hebben volgende voordelen:

  • verplichte toepassing van het systeem van de derdebetaler vanaf 1 januari 2015 en
  • de verlaging met 100 euro van het grensbedrag van de remgelden.

Concreet zullen de ongeveer 840.000 chronisch zieke personen kunnen genieten van een snellere terugbetaling van het remgeld via de Maximumfactuur en van de derdebetalersregeling waardoor ze niet langer zelf al hun medische kosten moeten voorschieten.